programs-01

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

“มนุษย์” คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่มีการสื่อสารด้วย “การพูด”
ทว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ การพูดต่อหน้าสาธารณชน (Public Speaking) คือ 1ใน10 สิ่งที่คนหวาดกลัวมากที่สุดในโลก (Top Ten Phobia)
เมื่อจะต้องพูดหรือนำเสนอผลงานต่อหน้าผู้คน ผู้พูดหลายคนมักเกิดความลำบากใจ มีอาการประหม่า ตื่นเต้น พูดไม่ตรงประเด็น พูดโดยไม่มีบทขึ้นต้น หรือ สรุปจบห้วนๆ
ความท้าทายเหล่านี้ส่งผลให้ ผู้ฟังอาจจะ ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจฟัง สิ่งที่ผู้พูดสื่อสาร
อาจกล่าวได้ว่า โอกาสดีๆในชีวิตของหลายๆคนอาจถูกพรากไปเนื่องจากการสื่อสารที่ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเอง
แน่นอนว่าหากพวกเขาเหล่านั้นได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องและได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
พวกเขาเหล่านั้นจะมีความมั่นใจที่จะสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาให้แก่ชีวิต
จากที่กล่าวมาข้างต้น “หลักสูตร Speech Masters คือ คำตอบ

รูปแบบการเรียนรู้ (Style of Learning)

หลักสูตร Speech Masters นี้เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มุ่งเน้นการฝึกฝนและให้คำแนะนำ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้คู่กิจกรรม (Activity Based Learning) ด้วยประสาทสัมผัสที่หลากหลาย เช่น ตาดู หูฟัง ปากพูด มือจด ร่างกายขยับ โดยเนื้อหาสำคัญของหลักสูตรได้ถูกพัฒนาโดยมีพื้นฐานจากคู่มือหลัก (Competent Communication Manual) ของ Toastmasters International ที่มีประวัติยาวนานกว่า90ปี นอกจากนี้จะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในทุกครั้งที่มีการนำเสนอ บทพูด ที่ได้เตรียมตัวตามโจทย์ที่ได้รับ (Personal Assignment) ในระหว่างสัมมนา
เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาคุณสมบัติต่างๆที่จำเป็นในการสื่อสาร ตามหัวใจที่สำคัญ (Key Topics) ของหลักสูตร

หัวใจสำคัญ (Key Topics)

1. เอาชนะความกลัว (Conquer the Fear)
2. หัวใจของการสื่อสาร (Heart of Communication)
3. หลักการพูดโดยไม่เตรียมตัว (Impromptu Speaking)
4. วิธีการเรียบเรียงบทพูด (Organize Your Speech)
5. เปิดตัวให้จับใจ (Attractive Opening)
6. ปิดจบให้จดจำ (Memorable Closing)
7. น้ำเสียงจากหัวใจ (Voice from Your Heart)
8. พัฒนาคำพูดสู่ภาษาท่าทาง (From Verbal to Non Verbal)
9. ฝึกฝนและนำเสนอผลงาน และรับคำแนะนำรายบุคคล (Put It All Together)

คุณค่าที่ได้รับ (WIIFY - What’s In It For You)

• เพิ่มความมั่นใจว่าคุณคือ ผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สื่อสารได้ตรงประเด็น และนำเสนอความคิดได้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ
• เพิ่มความน่าเชื่อถือเมื่อตอบคำถาม
• สร้างความแตกต่าง อย่างดึงดูดและโดดเด่น ในการพูดได้มากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาการเรียนรู้ (Period of Learning)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกฝน: 10-12 ท่าน
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 2 วันเต็ม (9.00-17.00)

speech-masters-hires

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน กรุณาติดต่อ 096-953-5965