programs-02

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

“ผู้บริหาร” คือผู้ที่มีทักษะในการบริหารทีมงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร ทว่าผู้บริหารหลายท่านมักเกิดความลำบากใจ เมื่อจะต้องสื่อสารต่อหน้าคนเยอะๆ
เนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆ เช่น มีอาการประหม่า ตื่นเต้น พูดไม่ตรงประเด็น พูดโดยไม่มีบทขึ้นต้น หรือ สรุปจบห้วนๆ
ส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เต็มที่ เนื่องจาก ผู้ฟังอาจจะ ไม่เข้าใจหรือ ไม่สนใจฟัง
แน่นอนว่าหากผู้บริหารเหล่านั้นได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องและได้รับคำแนะนำอย่างเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
พวกเขาเหล่านั้นจะมีความมั่นใจที่จะสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาให้แก่องค์กร
จากที่กล่าวมาข้างต้น “หลักสูตร Unleash Your Speech คือ คำตอบ

รูปแบบการเรียนรู้ (Style of Learning)

หลักสูตร Unleash Your Speech นี้มุ่งเน้นการฝึกฝนและให้คำแนะนำแบบกลุ่ม (Group Coaching) ตามแนวคิดของ Success Motivation International โดยเนื้อหาสำคัญของหลักสูตรได้ถูกพัฒนาโดยมีพื้นฐานจาก Competent Communication Manual ของ Toastmasters International ที่มีประวัติยาวนานกว่า90ปี
นอกจากนี้จะมีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในทุกครั้งที่มีการนำเสนอ บทพูด ที่ได้เตรียมตัวตามโจทย์ที่ได้รับ (Personal Assignment) ในระหว่างสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาคุณสมบัติต่างๆที่จำเป็นในการสื่อสาร ตามหัวใจที่สำคัญ (Key Topics) ของหลักสูตร

หัวใจสำคัญ (Key Topics)

1. เข้าใจหัวใจสำคัญของการสื่อสาร (Heart of Communication)
2. หลักการพูดและตอบปัญหาสด (Impromptu Speaking)
3. เรียบเรียงบทพูดให้ตรงวัตถุประสงค์ สร้างบทขึ้นต้นที่น่าสนใจ และ บทสรุปที่น่าจำ (Organize Your Speech)
4. สื่อสารอย่างลื่นไหลด้วยการผสมผสาน คำพูด, น้ำเสียง, และภาษาท่าทาง (3Vs in Action – Verbal, Vocal, and Visual)
5. ฝึกฝนการพูดเพื่อจูงใจผู้ฟังขั้นต้น (Basic Motivational Speech)
6. นำเสนอผลงานและรับคำแนะนำรายบุคคล (The Stage is Yours)

คุณค่าที่ได้รับ (WIIFY - What’s In It For You)

U: Understanding
• เพื่อความน่าเชื่อถือ เมื่อตอบปัญหาสด
• บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ด้วยการพูดที่ สมเหตุผล เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจน
S: Satisfaction
• เพิ่มความโดดเด่นและน่าสนใจ ด้วยการพูดและการแสดงออกที่ลื่นไหล
A: Activation
• สร้างความเชื่อมั่นกับบุคคลภายนอก ด้วยความมั่นใจที่เกิดขึ้นจากภายใน

ระยะเวลาการเรียนรู้ (Period of Learning)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกฝน: 4-8 ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 3 ชั่วโมง x 4 ครั้ง = 12 ชั่วโมง (พบกัน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน)

speech-masters-hires

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน กรุณาติดต่อ 096-953-5965