programs-04

Young Speakers

Public Speaking เป็นทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหาร หรือผู้นำขององกรต่างๆ
แต่การพูดต่อหน้าที่ชุมชนนั้นกลับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ 75% หรือ 3 ใน 4 ของคนทั่วโลกกลัวมากที่สุดในชีวิต
อาจกล่าวได้ว่า คนที่จะโดดเด่นในสังคมได้นั้นจะต้องมีทักษะในการพูดเพื่อนำเสนอสิ่งที่ตนเองคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำถามคือ เด็กไทยมีความสามารถในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือยัง?

สถาบันอินสติ๊งค์ฯ จึงได้ร่วมมือกับ คุณสวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา (คุณเรย์) ผู้เป็น Public Speaking Champion ของภูมิภาค Indochina ในการพัฒนาหลักสูตร Young Speakers เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดให้กับเด็กวัย 9-18 ปี ที่จะสามารถนำเทคนิคการพูดในที่ชุมชนไปใช้ได้จริงทั้งในระดับโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ไปจนถึงที่ทำงาน

ผลลัพท์ที่ได้

icon_leafเอาชนะความกลัวและส่งเสริมความกล้าที่จะพูดต่อหน้าที่ชุมชน
icon_leafเทคนิคในการพูดที่นำไปใช้ได้ทั้งในโรงเรียนและที่ทำงาน
icon_leafฝึกด้วยการปฏิบัติที่สนุกสนานตั้งแต่ต้นจนจบ
icon_leafวิธีวางแผนเนื้อหาที่จะนำเสนอ
icon_leafเปลี่ยนจากการ “อ่านหน้าห้อง” เป็น “นำเสนอหน้าห้อง”
icon_leafนักเรียนสามารถพูดอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น
icon_leafได้รับ Feedback และคำแนะนำจากมืออาชีพ

ระดับขั้นของหลักสูตร:

icon_leafRed – Understanding เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจด้วยการนำเสนอ
icon_leafYellow – Satisfaction เพื่อก่อให้เกิดความน่าสนใจในการนำเสนอและความพึงพอใจของผู้ชม
icon_leafGreen – Activation เพื่อนำเทคนิคมาใช้ในการนำเสนออย่างคล่องแคล่วและเป็นที่จดจำ
exclamation9จะแบ่งตามอายุของเด็กเข้ากับกลุ่ม 9-11 ปี 12-14 ปี และ 15-17 ปี

สถาบัน อินสติ๊งค์ เลิร์นนิ่ง

ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องในการฝึกสอนหลักสูตรการพูด Young Speakers เป็นที่แรกและเพียงผู้เดียวในประเทศไทย เด็ก ๆ ทุกคนที่ผ่านการฝึกพูดในที่ชุมชน และจะได้รับประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเรียน กรุณาติดต่อ 084-515-4151